Kultūros ministerija skelbia lietuvių literatūros sklaidos projektų paraiškų dėl finansavimo iš dalies valstybės biudžeto lėšomis priėmimą

Paraiškas lietuvių literatūros sklaidos projektų finansavimui iš dalies Lietuvos Respublikos valstybės lėšomis gauti gali teikti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti juridiniai asmenys, vykdantys su lietuvių literatūros sklaida susijusią veiklą.

Priimamos paraiškos šių kategorijų lietuvių literatūros sklaidos projektams finansuoti

1. lietuvių literatūros ir lietuviškos knygos pristatymo tarptautiniuose renginiuose projektai, kuriuos įgyvendinant leidžiami lietuvių literatūrai ir lietuviškai knygai skirti informaciniai leidiniai tradicine forma (spausdinti) ir elektroninėje laikmenoje; šių leidinių vertimas į kitas kalbas; lietuvių literatūros ir lietuviškos knygos sklaidai kuriami elektroniniai tinklalapiai;
2. dalyvavimo tarptautinėse knygų mugėse ir kituose tarptautiniuose renginiuose, skirtuose literatūros sklaidai, projektams.

Priimamos paraiškos iš dalies finansuoti projektams, kurių vertė yra ne mažesnė kaip 7000 litų.

Pateiktos paraiškos svarstomos atsižvelgiant į tokius kriterijus

1. projekto svarbą lietuvių literatūros sklaidai;
2. kultūrinę projekto vertę;
3. projekto programoje keliamus tikslus ir planuojamų įgyvendinti uždavinių kokybinius ir kiekybinius rodiklius;
4. objektyviai pagrįstą projekto vykdymo išlaidų sąmatą;
5. projekto vykdytojų patirtį vykdant panašaus pobūdžio projektus.

Vertinant paraiškas prioritetai teikiami projektams:

1. kompleksiniams;
2. ilgalaikiams;
3. susijusiems su Kultūros ministerijos strateginiame veiklos plane numatytais prioritetiniais lietuvių literatūros sklaidos tarptautiniais renginiais;
4. pateiktiems lietuvių literatūros sklaidos veiklą vykdančių juridinių asmenų asociacijų;
5. projektams, kurių vykdymui pareiškėjai numato projekto vykdymo partnerius bei papildomo finansavimo šaltinius;
6. pateiktiems pareiškėjų, turinčių ne mažesnę kaip 5 metų darbo su lietuvių literatūros sklaidos projektais patirtį.

Lėšos neskiriamos pastatų rekonstravimui ar remontui, ilgalaikio turto įsigijimui ar jo remontui, panaudojimui kitiems projektams bei dalyvavimo įvairių asociacijų veikloje išlaidoms padengti.

Priimamos paraiškos (vienas egzempliorius), atsiųstos registruotu laišku, per pasiuntinį arba tiesiogiai pateiktos Kultūros ministerijos Bendrųjų reikalų skyriui nuo 2012 m. birželio 18 d. iki 2012 m. liepos 18 d. (galioja pašto žymeklyje nurodyta data).

Ant voko prašome užrašyti:

Kultūros ministerijos
Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriui
(Lietuvių literatūros sklaidos projektai)
J.Basanavičiaus g. 5,
LT-01118, Vilnius

Kartu su paraiška būtina pateikti:

1. tinkamai patvirtintą projekto vykdytojo įstatų ar nuostatų kopiją (pirmą kartą teikiantiems paraišką gauti Kultūros ministerijos finansavimą lietuvių literatūros sklaidos projektui įgyvendinti);
2. rekomendaciją (rekomendacijas);
3. projekto sąmatą.

Kartu su paraiška gali būti pateikti kita, projekto vykdytojo manymu, papildoma svarbi informacija.

Paraiškos elektroninę versiją prašome atsiųsti el.pašto adresu v.motiekiene@lrkm.lt.

Lietuvių literatūros sklaidos projektų finansavimo iš dalies valstybės biudžeto lėšomis taisyklės bei paraiškos ir sąmatos prie paraiškos formos yra paskelbtos Kultūros ministerijos tinklapyje: /go.php/lit/Lietuviu_literaturos_sklaidos_programa/233

Papildomą informaciją teikia Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Motiekienė: tel. (8~5) 219 3419; el.pašto adresas: v.motiekiene@lrkm.lt