Kultūros ministerija skelbia skaitymo skatinimo projektų paraiškų dėl finansavimo iš dalies valstybės biudžeto lėšomis priėmimą

Paraiškas skaitymo skatinimo projektų finansavimui iš dalies Lietuvos Respublikos valstybės lėšomis gauti gali teikti juridiniai asmenys, veikiantys kultūros ir švietimo srityje.

Priimamos paraiškos šių kategorijų skaitymo skatinimo projektams finansuoti:

1. nacionalinėms skaitymo skatinimo ir propagavimo akcijoms inicijuoti ir jų tęstinumui;
2. regionų ir vietos bendruomenių skaitymo skatinimui bei kritinio mąstymo, kūrybiškumo ir kitų su skaitymu susijusių įgūdžių ugdymui;
3. visuomenės informavimui apie skaitymą ir edukacijai, skaitymo prestižo gerinimui;
4. kultūros ir švietimo srities specialistų kompetencijai plėtoti bei ugdyti gebėjimus, susijusius su skaitymo skatinimu;
5. įvairių lygių ir paskirties metodinei medžiagai (visuomenei, tėvams, specialistams ir kt.) rengti bei išleisti;
6. visuomenės skaitymo masto kaitai ir skaitymo skatinimo iniciatyvų poveikiui įvertinti.

Pateiktos paraiškos svarstomos atsižvelgiant į tokius kriterijus

1. projekto keliamus tikslus ir planuojamų įgyvendinti uždavinių kokybinius ir kiekybinius rodiklius;
2. objektyviai pagrįstą projekto vykdymo išlaidų sąmatą;
3. projekto vykdytojų patirtį vykdant skaitymo skatinimo projektus.

Vertinant paraiškas, prioritetai teikiami projektams, kurie:

1. yra kompleksiniai (integruoja aukščiau išvardintas projektų kategorijas);
2. įtraukia į bendrą veiklą įvairiose srityse (kultūros, meno, švietimo, socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, visuomenės informavimo priemonių ir kt.) veikiančius pareiškėjus ir kūrėjus, taip pat yra pagrįsti viešojo ir privataus sektoriaus įstaigų partneryste;
3. yra skirti įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonėms bei prisideda prie socialinės sanglaudos stiprinimo;
4. iš dalies yra finansuojami iš kitų šaltinių (savivaldybės ar kitų rėmėjų lėšomis).

 Lėšos neskiriamos ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui; pastatų statybai ir remontui; prekių, kurių vieneto kaina yra vienas tūkstantis ir daugiau litų, įsigijimui. 

 Priimamos paraiškos, atsiųstos registruotu laišku, per pasiuntinį arba tiesiogiai pateiktos Kultūros ministerijos Bendrųjų reikalų skyriui nuo 2012 m. liepos 27 d. iki rugpjūčio 14 d. (galioja pašto žymeklyje nurodyta data). Pateikiamas vienas paraiškos egzempliorius popieriuje ir skaitmeninė laikmena su įrašyta užpildyta paraiškos forma.

 Ant voko prašome užrašyti:

Kultūros ministerijos
Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriui
(Skaitymo skatinimo projektai)
J.Basanavičiaus g. 5,
LT-01118, Vilnius

Kartu su paraiška būtina pateikti:

1. tinkamai patvirtintą projekto vykdytojo įstatų ar nuostatų kopiją (pirmą kartą teikiantiems paraišką gauti Kultūros ministerijos finansavimą skaitymo skatinimo projektui įgyvendinti);
2. projekto sąmatą.

 Kartu su paraiška gali būti pateikti kita, projekto vykdytojo manymu, papildoma svarbi informacija.

Skaitymo skatinimo projektų finansavimo iš dalies valstybės biudžeto lėšomis taisyklės bei paraiškos ir sąmatos prie paraiškos formos yra paskelbtos Kultūros ministerijos interneto svetainėje

Papildomą informaciją teikia Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausiosios specialistės Vilija Motiekienė (tel. (8~5) 219 3419; el.pašto adresas: v.motiekiene@lrkm.lt) ir Erika Buivydienė tel. (8~5) 219 3416; el.pašto adresas: e.buivydiene@lrkm.lt).