Vertimų skatinimo programa

Paraiškos II-ajam 2014 metų Vertimo skatinimo konkurso etapui bus priimamos iki 2014 metų spalio 1 dienos. Paraiškas prašome siųsti TIK elektroniniu paštu, adresu books@koperator.lt

Knygų vertimų skatinimo paraiškos forma

Bandomųjų vertimų skatinimo paraiškos forma

Lietuviškų (arba su Lietuva susijusių) tekstų (knygų, leidinių) vertimų į užsienio kalbas skatinimo programa vykdoma nuo 2001 m. Ją pradėjo įgyvendinti tuomet veikusi viešoji įstaiga „Lietuviškos knygos“, dabar šią veiklą tęsia Tarptautinių kultūros programų centro Literatūros sklaidos skyrius.

Paraiškos priimamos du kartus per metus – iki balandžio 1 d. ir spalio 1 d. Paraiškas svarsto nepriklausoma penkių ekspertų iš įvairių mokslo ir kultūros institucijų komisija.

Vertimų skatinimo programos tikslas – skatinti lietuviškų arba su Lietuva susijusių tekstų (knygų, leidinių) vertimus į užsienio kalbas. Šia programa siekiama paraginti užsienio šalių, o nuo šiol atskirais atvejais ir Lietuvos leidyklas imtis lietuviškų arba su Lietuva susijusių tekstų (knygų, leidinių) vertimo ir leidimo.

Nuo 2001 m., kai pradėta įgyvendinti ši programa, buvo paskatinta daugiau nei 150 lietuviškų knygų vertimų į daugiau nei 20 kalbų.

Vertimų skatinimo programa skirta paskatinti didesnės apimties tekstų (knygų, leidinių) vertimą bei knygų ištraukų (bandomąjį) vertimą.

Knygų vertimų skatinimo konkurse pirmenybė teikiama užsienio leidėjams, ketinantiems išleisti lietuvių (arba su Lietuva susijusio) autoriaus (-ių) didesnės apimties teksto (knygos, leidinio) vertimą į užsienio kalbą. Konkurse gali dalyvauti ir Lietuvos leidėjai, tačiau jie privalo pateikti išsamią knygos leidimo užsienio kalba motyvaciją bei preliminarų jos sklaidos (platinimo) užsienio šalyse planą.

Kreipdamiesi į mus, leidėjai gali tikėtis dalinio arba visiško vertimo išlaidų padengimo. Gali būti skatinamas originaliosios, grožinės kūrybos, vaikų literatūros, taip pat kultūros paveldo leidinių, humanitarinės mokslinės literatūros (filosofijos, literatūrologijos, publicistikos, istorijos bei kitų sričių), taip pat kitų reikšmingų tekstų (knygų, leidinių) vertimas.

Vertimų skatinimo programa skirta skatinti tik ketinama versti kalba dar nepublikuotų tekstų (knygų, leidinių) vertimui. Pirmenybė gali būti teikiama autoriams, kurių tekstai į pasirinktą kalbą verčiami pirmą kartą.

Bandomųjų vertimų skatinimo konkurse gali dalyvauti Lietuvoje arba užsienyje gyvenantys autoriai, rašytojai, vertėjai ir leidėjai. Skatinamas originaliosios, grožinės kūrybos, vaikų literatūros, kultūros paveldo leidinių, humanitarinės mokslinės literatūros (filosofijos, literatūrologijos, publicistikos, istorijos bei kitų sričių) tekstų ištraukų vertimas. Versti pasirinktas kūrinys turi būti publikuotas.

Teikiantieji paraiškas dalyvauti Knygų vertimų skatinimo konkurse turi pateikti:

• užpildytą paraiškos formą,
• sutarties su autorinių teisių turėtoju(-ais) kopiją,
• sutarties su vertėju (-ais) kopiją,
• vertėjo(-ų) kvalifikacijos apibūdinimą (pvz., CV, ankstesnių vertimų sąrašą),
• trumpą leidyklos veiklos aprašymą,
• verstino teksto pasirinkimo motyvaciją,
• knygos leidimo užsienio kalba motyvaciją ir preliminarų distribucijos užsienio šalyse planą (tik Lietuvos leidėjui).

Teikiantieji paraiškas dalyvauti Bandomųjų vertimų skatinimo konkurse turi pateikti:

• užpildytą paraiškos formą,
• verstino teksto pasirinkimo motyvaciją,
• vertėjo (-ų) gyvenimo ir veiklos aprašymą,
• teksto autoriaus arba autoriaus teisių turėtojo (-ų) sutikimą, kad tekstas būtų verčiamas,
• pageidaujamą versti tekstą (daugiausia 1 autorinis lankas, 40 000 ženklų (su tarpais); poezijos – iki 120 eilučių).

Lietuvos kultūros institutas su bandomąjį vertimą atliekančiu vertėju (-ais) pasirašo dvišalę sutartį. Su bandomąjį vertimą atlikusiu vertėju (-ais) atsiskaitoma gavus išversto teksto ištrauką. Vertimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo sutarties pasirašymo datos. Lietuvos kukltūros institutas turi teisę naudoti teksto ištraukos vertimą arba perduoti jį tretiesiems asmenims. Vertėjui paliekama teisė lygiagrečiai naudotis kūriniu.

Visas paraiškas vertina nepriklausoma penkių ekspertų komisija. Su visais paraiškų teikėjais susisieksime per tris savaites po ekspertų komisijos sprendžiamojo posėdžio.

Paraiškos priimamos tik elektroniniu formatu.

Išsamesnės informacijos teiraukitės telefonu (8 5) 2629115 arba el. paštu books@koperator.lt